Energiatehokkuus teollisuusrakennuksissa

Sisällysluettelo

Teollisuushallien ja -kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on olennainen osa nykyaikaista yritystoimintaa, jossa pyritään vähentämään käyttökustannuksia ja pienentämään ympäristövaikutuksia.

Tässä artikkelissa tarkastellaan, kuinka energiatehokkuus teollisuusrakennuksissa vaikuttaa laajemmin, ja miten nosto-ovien energiatehokkuutta parantamalla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä ja edistää kestävää kehitystä. Paneudumme myös merkkeihin, jotka viittaavat siihen, että nosto-ovi voi olla syypää energiahukkaan, ja miten näihin haasteisiin voidaan puuttua tehokkaasti.

Mitä on energiatehokkuus?

Energiatehokkuus tarkoittaa energian käytön optimointia siten, että saavutetaan sama tai parempi toiminnallinen tulos kuluttamalla vähemmän energiaa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi rakennusten, laitteiden ja prosessien suunnittelua ja toteutusta siten, että ne käyttävät energiaa mahdollisimman vähän suorittaessaan halutut tehtävät. Energiatehokkuuden parantaminen voi sisältää erilaisia toimenpiteitä, kuten eristystehon parantamisen, energiatehokkaiden laitteiden käytön ja älykkäiden energianhallintajärjestelmien käyttöönoton.

Energiatehokkuutta mitataan yleensä energiatehokkuusindeksillä (ETI), joka kuvaa energiankulutusta suhteessa rakennuksen kokoon, käyttötarkoitukseen tai tuotannon määrään. Mitä pienempi ETI-arvo on, sitä energiatehokkaampi rakennus tai tuotantoprosessi on. Monissa maissa on myös käytössä energiatodistukset, jotka antavat kuluttajille tietoa rakennusten energiatehokkuudesta ja kannustavat rakennusten omistajia parantamaan kiinteistöjensä energiatehokkuutta.

Doorway teollisuuden nosto-ovet

Energiatehokkuus teollisuusrakennuksissa – Mihin se vaikuttaa?

Energiatehokkuus teollisuusrakennuksissa vaikuttaa laaja-alaisesti moniin eri tekijöihin, jotka ulottuvat taloudellisista säästöistä ympäristövaikutusten vähentämiseen ja työympäristön parantamiseen. Tässä muutamia keskeisiä vaikutusalueita:

Taloudelliset säästöt

Energiatehokkuuden parantaminen teollisuusrakennuksissa johtaa suoraan energiankulutuksen ja siten energiakustannusten vähenemiseen. Pienemmät käyttökustannukset tarkoittavat suurempia säästöjä ja parempaa kannattavuutta. Energiatehokkuustoimenpiteet, kuten eristysparannukset, energiatehokkaampien lämmitys-, jäähdytys- ja valaistusjärjestelmien asennus sekä älykkäiden energianhallintajärjestelmien käyttö, voivat tuottaa huomattavia säästöjä pitkällä aikavälillä.

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Energiankulutuksen vähentäminen vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristöhaittoja, jotka liittyvät fossiilisten polttoaineiden käyttöön energiantuotannossa. Näin ollen energiatehokkuuden parantaminen auttaa yrityksiä vähentämään hiilijalanjälkeään ja edistämään kestävää kehitystä. Tämä on yhä tärkeämpää sekä sääntelyn että markkinoiden näkökulmasta, kun asiakkaat ja sidosryhmät vaativat yrityksiltä vastuullisuutta ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä.

Työympäristön parantaminen

Energiatehokkuustoimenpiteet voivat parantaa sisäilman laatua ja työympäristön mukavuutta. Esimerkiksi parempi eristys ja ilmanvaihto vähentävät vetoa ja epämiellyttäviä lämpötilavaihteluita, kun taas tehokkaampi valaistus voi parantaa työtilan valoisuutta ja visuaalista mukavuutta. 

Yrityksen maine ja markkina-asema

Energiatehokkuuden parantaminen ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen voivat myös parantaa yrityksen mainetta ja houkuttelevuutta markkinoilla. Yhä useammat kuluttajat ja yritysasiakkaat arvostavat ympäristövastuullisuutta ja etsivät yhteistyökumppaneita, jotka jakavat nämä arvot. 

Regulaation ja sääntelyn noudattaminen

Monet maat ovat asettaneet tiukkoja energiatehokkuusvaatimuksia teollisuusrakennuksille osana laajempia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. EU:n energiatehokkuusdirektiivi (EED, Energiatehokkuusdirektiivi) on keskeinen säädös, joka ohjaa jäsenvaltioita parantamaan energiatehokkuuttaan. 

Teollisuusrakennuksen energiatehokkuus – Miten sitä parannetaan?

 Teollisuuskiinteistöjen energiatehokkuutta voidaan parantaa monin eri tavoin, mukaan lukien:

 1. Energiatehokkuusauditointi: Ensimmäinen askel kohti energiatehokkaampaa teollisuusrakennusta on sen nykytilan ymmärtäminen. Energia-auditoinnin avulla voidaan tunnistaa, missä ja miten energiaa kuluu eniten, ja löytää näin potentiaaliset säästökohteet.

 2. Eristys ja tiivistys: Huonosti eristetyt rakennukset menettävät paljon lämpöä talvella ja kuumenevat liikaa kesällä, mikä johtaa suurempaan energiankulutukseen lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Parantamalla seinien, kattojen ja lattioiden eristystä sekä tiivistämällä ikkunat ja ovet voidaan vähentää energian tarvetta merkittävästi.

 3. Energiatehokkaat valaistusjärjestelmät: Siirtyminen energiatehokkaisiin valaistusratkaisuihin, kuten LED-valoihin, voi vähentää merkittävästi teollisuusrakennuksen valaistukseen liittyvää energiankulutusta. Älykkäät valaistusjärjestelmät, jotka säätävät valon määrää tarpeen mukaan, voivat tuoda lisäsäästöjä.

 4. Lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmien päivitys: Vanhentuneet HVAC-järjestelmät (lämmitys, tuuletus ja ilmastointi) ovat usein suuria energiankuluttajia. Päivittämällä nämä järjestelmät uudempiin, energiatehokkaampiin malleihin voidaan säästää merkittävästi energiaa. Lisäksi säännöllinen huolto ja säätö varmistavat, että järjestelmät toimivat optimaalisesti.

 5. Energiatehokkaat nosto-ovet: Teollisuusrakennusten nosto-ovet voivat olla merkittäviä energiahukkapisteitä, erityisesti jos ne ovat vanhoja tai huonosti eristettyjä. Korvaamalla ne uusilla, energiatehokkailla malleilla, jotka on suunniteltu minimoimaan lämmön siirtyminen, voidaan vähentää energiahukkaa.

 6. Uusiutuvan energian hyödyntäminen: Asentamalla aurinkopaneeleita tai muita uusiutuvan energian järjestelmiä teollisuuskiinteistöön voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja alentaa energiakustannuksia pitkällä aikavälillä.

Doorway teollisuuden nosto-ovet

Energiatehokas nosto-ovi tuo hyötyä – Päivitä teollisuushallisi ovi

Koska ovi on teollisuushallisi näkyvin ja käytetyin osa, sen laadukkuuteen kannattaa panostaa useaistakin syistä.

Energiatehokkaan nosto-oven hyödyt ulottuvat kustannussäästöistä ympäristövaikutusten vähentämiseen, parantuneeseen sisäilman laatuun ja jopa kiinteistön markkina-arvon kasvuun.

Hallin oven kautta tapahtuu merkittävä osa lämpöhäviöistä, erityisesti jos ovi on vanha, huonosti eristetty tai tiivistetty. Laadukas ovi voi vähentää näitä lämpöhäviöitä merkittävästi, parantaen näin energiatehokkuutta ja alentaen lämmitys- ja viilennyskustannuksia.

Nykyaikaiset laadukkaat ovet tarjoavat paremman eristyskyvyn kuin vanhemmat mallit. Ne on suunniteltu pitämään lämpö sisällä ja kylmä ulkona, tai päinvastoin riippuen vuodenajasta. Tämä vähentää tarvetta lisälämmitykselle tai -viilennykselle.

Ilmavuodot ovat yksi suurimmista energian haaskauksen lähteistä rakennuksissa. Hyvä eristys ja laadukkaat tiivisteet estävät lämpimän ilman karkaamisen ulos talvella ja viileän ilman sisään kesällä.

Lisäksi laadukkaat ovet kestävät paremmin Suomen vaihtelevia sääolosuhteita ja mekaanista rasitusta, mikä tarkoittaa, että ne säilyttävät eristys- ja tiiviysominaisuutensa pidempään.

Lue, miten nosto-ovesta saadaan energiatehokas >>

AIheuttaako hallin ovi energiahukkaa? Näistä merkeistä tiedät!

Teollisuushallin nosto-ovi voi olla merkittävä tekijä energiahukan ja huonon energiatehokkuuden taustalla. Seuraavat merkit voivat viitata siihen, että nosto-oven kunto tai rakenne aiheuttaa tarpeetonta energiankulutusta:

 1. Vedon tunne ovien lähellä: Jos työntekijät tai käyttäjät huomaavat vedon tunteen nosto-ovien läheisyydessä, se voi viitata riittämättömään tiivistykseen tai eristyksen puutteisiin. Tämä voi johtaa lämpimän ilman vuotamiseen ulos talvella ja kylmän ilman sisään kesällä.

 2. Näkyvät valoaukot ovien reunassa: Jos päivänvalo näkyy nosto-ovien sulkemisen jälkeen niiden reunan tai pohjan ympärillä, se osoittaa, että ovi ei sulkeudu tiiviisti. Tämä voi aiheuttaa ilmavuotoja ja energiahukkaa.

 3. Korkeat lämmitys- ja jäähdytyskustannukset: Jos teollisuushallin energiakustannukset ovat odotettua korkeammat ja muita selkeitä syitä ei löydy, nosto-ovi voi olla syypää. Huonosti eristetyt tai tiivistetyt ovet voivat aiheuttaa merkittäviä lämmitys- ja jäähdytystappioita.

 4. Jäätyminen tai kondensoituminen ovien ympärillä: Jäätymisen tai kondensoitumisen esiintyminen nosto-ovien ympärillä kylminä kuukausina voi olla merkki huonosta eristyksestä. Tämä voi viitata siihen, että lämpöä siirtyy ovesta ulos, mikä johtaa energian haaskaukseen.

 5. Ovien usein tarvitsema huolto: Jos nosto-ovet vaativat toistuvaa huoltoa pysyäkseen toimintakunnossa, se voi olla merkki siitä, että ovet eivät ole riittävän kestäviä tai tehokkaita energian säilyttämiseen. Vanhemmat ovet voivat myös menettää eristyskykyään ajan myötä.

 6. Äänet ovien avaamisen tai sulkemisen aikana: Jos nosto-ovet pitävät ääntä liikkuessaan, se voi olla merkki kuluneista tiivisteistä tai eristysmateriaalin heikkenemisestä, mikä voi johtaa ilmavuotoihin.

 7. Vaikeudet hallita sisälämpötilaa: Jos teollisuushallin sisälämpötila vaihtelee huomattavasti tai on vaikea säilyttää miellyttävänä, se voi johtua ilmavuodoista tai huonosta eristyksestä nosto-ovissa.

Tunnistamalla nämä merkit ajoissa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin energiatehokkuuden parantamiseksi, kuten ovien tiivistämisen parantamiseksi, eristyksen lisäämiseksi tai jopa uusien, energiatehokkaampien nosto-ovien hankkimiseksi.

Laadukas, energiatehokas ja kestävä nosto-ovi Doorwaylta

Doorwayn ovien suunnittelun lähtökohtana on, että ovet kestävät käyttöä vielä vuosikymmeniä. Lamellin rakenne on suunniteltu niin, että se voidaan valmistaa huippulaatuisena varmistaen lamellin rakenteen pysyvyyden hyvänä vuosien ajan. Lamellien välit on suunniteltu niin, ettei vesi jää ulkopinnoille makaamaan vaan valuu ulos. Saranoiden kiinnityskohdissa on riittävästi terästä, joka varmistaa saranoiden kiinnipysymisen vuosienkin päästä. Materiaalien vahvuudet ja pinnoitteet on myös valittu niin, että lamelli kestää aikaa.

Yksi tärkeimmistä ja elämää helpottavista autotallin varusteista on autotallin ovi. Jos haluat pitkäikäisen sekä helppokäyttöisen oven autotalliisi, kannattaa kysyä aina vaihtoehtoinen tarjous nosto-ovesta Doorwaylta. Doorwaylla autamme kaikkia asiakkaita löytämään parhaan oviratkaisun, joka on helppokäyttöinen ja kestää aikaa. Nosto-ovimallistomme löydät täältä >>

Doorwaylla olemme asentaneet yli 30 000 ovea ympäri Pohjoismaita ja toteuttaneet yli 5 000 autotallin oviremonttia. Asennamme uudet ovet ja teemme remontin päivässä. Huollamme myös kaikki nosto-ovimerkit ja mallit.

Jätä tarjouspyyntö, niin laskemme sinulle tarjouksen. Meiltä saat myös edullisen, sinulle sopivan, korottoman rahoituksen.

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Olen kiinnostunut
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Avainsanat:

Jaa: